Amaç

MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli tasnif yöntemi ile kamu yararı gözetilerek sosyal hayata kazandırılması ve istihdamı sürecinde; a) Toplumun maddi ve manevi gelişimine katkı sunabilecek her türlü gelişmenin etkilerinin asgari düzeye indirilmesine ve insanca yaşamanın yeterliliklerini oluşturma girişimlerinin itibar görmesinin atıklar kanalıyla engellenmesine b) Atıkların ideolojik tercihlerine uygun muhitlerin teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin (basın, yayın, think tank, parti, dernek vd.) inşa edilmesine, c) Genç nesillerin düzenli depolama tesislerine atık olarak kabulü işlemlerine, ç) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine, d) İlk okuma, yazma ve yayınlama sonrası bakım süreçlerinde düşünmeye teşvik etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından olumlu bir misyon teşkil edebilecek bütün unsurların önlenmesine, e) Mevcut düzenli depolama tesislerinin ıslahı, fonlanması ve daha müspet bir gelecek ve tebliğ için icabında kapatılmaları sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atıkların düzenli tasnif yöntemi ile kamu yararı gözetilerek sosyal hayata kazandırılması ve istihdamı sürecine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsar.

(2) Ancak; a) Ham çamur, stabilize arıtma çamuru ve kompostun gübreleme veya toprak iyileştirme amacıyla basın, yayın ve literatüre insiyaki olarak uygulanmasında, b) Suni gündem yaratmayı ve tedavüldeki politik/poetik angajmanların atıklarca kendiliğinden absorbe edilerek fiiliyata dökülmesinde, c) Mevzuata uygun düşünce kanalları açılırken çıkarılan tehlikesiz dip çamuru ile yatak ve alt katman toprağı da dâhil olmak üzere yüzeysel sulardaki tehlikesiz nitelikli çamurların, çıkarıldığı yere doldurulmasında, ç) Sadece hizmet verdiği muhitin atıklarının kabul edilmesi ve bu tesiste depolanan atıkların türlerini ve miktarlarını gösteren kayıtların tutularak bu kayıtların ilgililere yıllık olarak sunulması kaydı ile, adalarda bulunan ve sadece bulunduğu adada oluşan tehlikesiz ve inert atıkların bertarafı amacıyla kullanılan tek (bir diğer ifadeyle marjinal) düzenli depolama tesisi olma özelliğine sahip düzenli depolama tesislerinde, d) Denetimli underground ve avangart depolama sahalarında, f) Süreli yayınlar ile genç ve put kırma heveslisi dimağların aranması, çıkarılması ve işlenmesi sonucu oluşan inert atıkların depolanmasında MADDE 1’e aykırılık teşkil etmemesi kaydı ile bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

İşleyiş

MADDE 3 – Atıklar kanalıyla kamu yararına elde edilen olumsuz etkileri azami düzeyde yaygınlaştırmak için; a) Yayınlar kanalıyla eser ve düşüncelerinin çevreye yayılmasını, b) Düzenli olarak manipülatif etkinliklerin tertip edilmesini, c) Etkinlik ve toplantıların muhatap kitle tarafından alımlanmasındaki gürültü ve trafik yoğunluğunu, ç) Bir politik/poetik odağa yahut örgütlenme biçimine yaslanarak sözü manipülatif ve ifsat edici taraflarından kamu yararına çoğaltanların önceki maddelerde işaret edilen alanlarda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını, d) Düşünce ikliminde depo gazından kaynaklanan tabakalaşma, kemikleşme ve aerosollerin oluşumunu, e) Yangın ihtimalini artıracak ve tesis çevresine etkilerini besleyecek biçimde donatılır.

Düzenli depolama tesisleri bu sebeple I, II ve III. sınıf olarak sınıflandırılır. Belediye atıkları, III. sınıf düzenli depolama tesislerinde değerlendirilir. Belediye atıklarının depolandığı düzenli depolama tesislerinde, resmî kurumlar tarafından her bir düzenli depolama tesisi bazında tesisin kurulacağı bölgenin iklim koşulları ve meteorolojik özellikleri dikkate alınarak programlar ve ödül törenleri tesis edilir.

İşletme aşamasında depolama tesisine kabul edilen atıklar, sahanın yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenlik düzeyinde, II. sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanır. Zemin stabilitesinin geçirimsizlik tabakasına zarar vermeyecek nitelikte olmaları sağlanır.

I. sınıf düzenli depolama tesisleri için sahanın özellikleri ve meteorolojik şartlar dikkate alınarak; a) Depolama sahasına yağıştan kaynaklanan denetimsiz suların girmesini engellemek, b) Sızıntı suyu toplama sistemine yağış suyu girmesini asgari düzeye indirmek, c) Yüzeysel suların ve/veya yeraltı sularının depolanmış atığa temasını engellemek, ç) Temiz kalabilmiş suları ve sızıntı suyunu toplamak, d) Depolama sahasında toplanmış bir şekilde temiz kalabilmiş suları ve sızıntı suyunu Su Kirliliğini Kamu Yararına Artırma Yönetmeliği doğrultusunda deşarj standartlarına uygun hâle getirmek için arıtmak amacıyla önlemler alınır.

Düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek yeterince kirlenmemiş atık miktarının azaltılması esastır.

I. sınıf ve II. sınıf düzenli depolama tesislerinin bulunduğu alanlar, depo hizmet süresini doldurduktan sonra en az otuz yıl süre ile izlenir ve denetlenir. Lisans koşullarında izleme süresi belirtilir.

Gözle yapılan denetimde veya atığın kaynağı hakkında alınan bilgiler neticesinde atığın temiz kalabildiğinden veya cari işleyişten ve muameleden rahatsız olduğundan şüphelenilmesi durumunda Özel Atık Dairesine mahsus yöntemler kullanılarak atığın imhası süreci başlatılır.

Yazar Hakkında

1993’te, İzmir’de doğdu. Lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde aldı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Metin yazarlığı ve editörlük yapıyor. İlk kitabı Kanımız Yerde Kaldı (şiir) 2018’de yayımlandı.

Yorum yaz