Tenezzülen verilen selam, kılçıksız, bin lira. Alandan güleryüz bekleme inceliği yedi virgül doksan beş. Sıra beklerken stoklarla sınırlı kasiyere duyulan öfke yok pahasına bi’lira. “İkinci kasayı açar mısınız” sorusunda beliren adalet talebi yirmi lira üstü alışverişte iki. Dilenciye duyulan merhamet, sahtekara kabaran öfke, haline şükretme ve bunları birlikte alarak daha ucuza mal etmenin kurnazlığı üç lira. Gelen maile ve mesajlara hemen cevap vermeme dört virgül doksan dokuz. “Niye yazdı” diye düşünme tedirginliği, canlanan kötü hatıralar ve ahlar, iyi niyetin hep istismar edilmesi vade farksız on iki taksit, ay başı yüz yirmi lira. Kanatmak için özenle seçilen akraba soruları, gülerek haset etme kıvraklığı ve hep alacaklı olmanın büyüklüğü küsûratsız on lira. Düşük gelirliye acımadaki derin oh ve bitmeyen borçlardan bahsetmenin âzâdeliği elli kuruş. Kardeşin payına çökmedeki hünerle miras hukukuna riayet etmedeki hasis tüccarlık elli. Düşene vurmadaki iştah kamu hizmeti, tahsis numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösteren belirli günlerde adrese teslim tüm vatandaşlara. Kabuk bağlayan yaraları dostane deşmenin dertleşme pratiği üç lira. Doğru yer ve zamanda susarak yapılan kariyer planı, havayı koklayarak tetik durma işgüzarlığı, her güç sahibinin masasına kurulan konsomatris hevesi, sinek kaydı ciddiyet, A+++ hitabet performansı, 1000 devir inkar stratejisi vade farksız taksit seçenekleriyle sekiz bin dokuz yüz doksan dokuz lira. Kendi pişmanlıklarından, heveslerinden, arzularından muhatabına nasihatler çıkarma defineciliği bi’lira. Karşısındakine sahip olduğu ilişki ağına göre yaklaşma ve insan biriktirme dikkati yüz elli. Tesadüfen karşılaşınca “görüşemiyoruz”, “arayıp sormuyorsun” kabilinden sözleri önce söylemedeki vefa hızı kurdan bağımsız elli kuruş. Şahsî imtiyaz ve çıkar politikasını, siyaset üstü meseleler başlığı altında güden devlet adamı birikimi bin dolar. Köylülük eleştirisi yaparken kıyıya vuran şark kurnazlığı iki lira. Müfredat ve resmî tarih kusmadaki beynelmilel habâis vatandaşın en fazla kullandığı iki girdi olan mazot ve gübre desteği kapsamında ücretsiz. “Acım var” diyene kendi acılarından ya da daha büyük acılardan bahsetme diğergamlığı bi’lira. Sohbeti kendi ilgi alanları üzerine çekerek sündürme lafazanlığı on üç lira. Büyük resmi görmeye davet etme misafirperverliği beş. Müktesebatını ve cv’sini âşikâr edecek  detaylara sözü vaktinde getirebilme kuryeliği on lira. İşitilmesi gereken sözü başkasına itelemedeki el çabukluğu altı. Asgarî ücrete çalışan personelin yıllık iznine dahi el koymadaki yüksek seciye sıfır virgül üç kuruş. İçinde kendisinin yer almadığı her hareketi liyakat eleştirileriyle değersizleştirme fedailiği bi’lira. Güleryüzle yapılan siyasi polislik + oturdukları koltuk dahil bir itibarı olmayan insan müsveddeleri önünde eğilmedeki ve elpençedivandurmadaki şehvetengiz teyakkuz + bire on alma beklentisiyle geleceğe yapılan müspet kapıları çalma yatırımı + doğru fotoğraflara insiyâkî olarak kafa uzatabilme refleksi paket program on lira otuz kuruş. Söylenmesi gerekenleri söylememesi için semer vurulmuş çok dil bilen araştırmacı-akademisyen birikimi, burunlardan müteşekkil yönetim kurullarında müdürünün gözlerine bakarak ihtiyaç hissedildiğinde sesli gülebilme iştahı ve aynı masa etrafında oturaraktan birbirinin kuyusunu kazabilme becerisi 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesine eklenen 2. fıkra hükmüyle ve sigortalılıkları bizzat devlet tarafından sağlanmak suretiyle dokuz bin liradan başlayan fiyatlara. Her konuda fikir beyan edebilen gazeteci, araştırmacı, yazar, siyasetçi, akademisyen kafası + yanlış soruları seçmedeki tefrik gücü + doğru soruları es geçmedeki uyanıklık + suni gündem yaratabilme ve her an şaşmaz bir tambağımsızvatanseveraydın sorumluluğuyla söz alabilme performansının yarım saati bin beş yüz lira. Amire gösterilen dakik anlayış ve personelin her iyi niyeti istismar ettiğini düşünme egzersizi altı bin ve üzeri. Gelişmelere Twitter’da anlık yorum yapabilme + linç ayinlerine aşırı olgun katkılar sunma + millî ve manevî hususlarda kırmızı çizgilere gösterilen riayet + gayrisâfî millî hâsılanın artışına duyulan yoksul sevinç ücretsiz. Kimse tarafından bir türlü gereğince anlaşılamama ama her şeyi layıkıyla kavrayabilme hassası + her hal ve şartta daha fazlasını hakettiğine duyulan inanç ve kötü bir dünyada yaşıyor olmanın şahsa münhasır derin hüznü on kuruş.

ABD DolarıAlış (TL) Satış (TL) 
7,93697,8243
-14 Aralık 2020 tarihindeki dolar kuru-

Yazar Hakkında

1993’te, İzmir’de doğdu. Lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde aldı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Metin yazarlığı ve editörlük yapıyor. İlk kitabı Kanımız Yerde Kaldı (şiir) 2018’de yayımlandı.

Yorum yaz